O programie

29 kwietnia 2013 roku Miasto Bielsko-Biała reprezentowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej podpisało umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Jest to ważny krok w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Niniejsza witryna ma ułatwić osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom dostęp do informacji związanych z programem "Aktywny samorząd", a także przedstawić kompleksowo zasady regulujące sposoby przyznawania pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej można pobierać druki wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Minimalny zakres regulacji zawiera ulotka informacyjna dotycząca programu przygotowana przez PFRON, natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ustalił, szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie tegoż Programu.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem: http://www.mops.bip.wizja.net/index.php?module=articleview&aid=831 oraz w siedzibie Działu Rehabilitacji Społecznej w Bielsku-Białej przy placu Opatrzności Bożej 18.

Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać pod nr tel. 33 496 82 53

Od dnia 8 lutego 2017r. do 30 sierpnia 2017r. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przyjmuje w trybie ciągłym wnioski na rok 2017 w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - Moduł I.
W przypadku Modułu II wyznacza się okresowe cykle przyjmowania wniosków:
- od 08.02.2017r. do dnia 30.03.2017r. (dla wnioskodawców dotyczących roku akademickiego 2016/2017)
- od 01.06.2017r. do dnia 10.10.2017r. ( dla wnioskodawców dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

 

Pobierz wniosek o dofinansowanie

pobierz wniosek o dofinansowanie z zakładki "lista załączników"

 

 

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Realizator programu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Termin przyjmowania wniosków:

- Moduł I: od dnia 8 lutego 2017r. do 30 sierpnia 2017 r. - (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przyjmuje w trybie ciągłym wnioski na rok 2017 w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”)

- Modułu II wyznacza się okresowe cykle przyjmowania wniosków:
- od 08.02.2017r. do dnia 30.03.2017r. (dla wnioskodawców dotyczących roku akademickiego 2016/2017)
- od 01.06.2017r. do dnia 10.10.2017r. ( dla wnioskodawców dotyczących roku akademickiego 2017/2018)


Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Cele szczegółowe programu:

1) przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

2) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

3) umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

4) poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,

5) wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Adresat programu (Moduł I):
Obszar A Zadanie nr 1- osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcje narządu ruchu.
Obszar A Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.
Obszar B Zadanie nr 1 i 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. Osoby w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione.
Obszar C Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Obszar D - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Adresat programu (Moduł II):

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

- w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
- w module II - przerwa w nauce.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Wniosek będzie można złożyć do jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Skontaktuj się z nami

Dział Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej plac Opatrzności Bożej 18
nr tel.: (33) 496 82 53 e-mail: drs_mops@bielsko.biala.pl