Zasady programu

ZASADY WERYFIKACJI FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW ORAZ PODEJMOWANIE DECYZJI O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD.

 

WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA - u dołu strony

 

I. Zasady ogólne dotyczące pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zasady ogólne dotyczące pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Powyższe zasady reguluje Porozumienie Nr O-12/23/AS/2012 zawarte w dniu
29 czerwca 2012r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej oraz umowa nr AS3/000003/12/D z dnia 29.04.2013r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Osoba ubiegająca się o dofinansowanie składa wniosek „P” lub „O”, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (MOPS) - Działu Rehabilitacji Społecznej, przy placu Opatrzności Bożej 18 wypełniając załączniki, w zależności od Modułu/ Obszaru/Zadania,
w ramach którego ubiega się o dofinansowanie. W 2017 roku program obejmuje formy wsparcia zawarte w załączniku do zasad.
Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż 30 sierpnia br. - dla wniosków dotyczących modułu I oraz do 10 października br. dla wniosków dotyczących modułu II. - z tym że:
• wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2016/2017 należy złożyć w okresie trwania roku akademickiego; wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie,
• termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2017/2018 upływa w dniu 10 października.

II. Weryfikacja formalna wniosków

1. Weryfikacja formalna wniosku polega na sprawdzeniu przez wyznaczonego pracownika Działu Rehabilitacji Społecznej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy wnioskodawca i/lub jego podopieczny spełnia obowiązujące warunki uczestnictwa w programie. Czynności związane z weryfikacją formalną wniosku będą rejestrowane w odpowiednich rubrykach formularza wniosku. Zakończenie i efekt tych czynności zostaną potwierdzone pieczątką, datą i podpisem pracownika dokonującego weryfikacji formalnej.
2. Ocenie formalnej podlega:
a) spełnianie przez Wnioskodawcę/podopiecznego wnioskodawcy wszystkich kryteriów uprawniających do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania,
b) dotrzymanie przez Wnioskodawcę terminu na złożenie wniosku,
c) zgodność zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami wskazanymi w programie,
d) kompletność wniosku tj. czy zawiera wszystkie wymagane załączniki i czy wypełniony jest poprawnie we wszystkich wymaganych rubrykach.
e) sprawdzenie czy podpisy zostały złożone przez osobę uprawnioną.
3. W przypadku stwierdzenia błędu formalnego przewiduje się możliwość jednorazowego uzupełnienia lub poprawy błędnie wypełnionych części. Wnioskodawca może uzupełnić wniosek o brakujące dane i/lub załączniki w terminie co najmniej 14-dniowym (nie dłuższym jednak niż 21 dni kalendarzowych), liczonym od dnia otrzymania powiadomienia o wystąpieniu błędu (dotyczy modułu 1 i 2).
4. Brak uzupełnienia uchybień formalnych we wniosku w wyznaczonym terminie powoduje wykluczenie Wnioskodawcy z dalszego rozpatrywania wniosku, a tym samym z otrzymania dofinansowania.
5. Wniosek po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, następnie podlega ocenie merytorycznej.


III. Weryfikacja merytoryczna wniosków

1. Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu i które zmieszczą się w limicie środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację poszczególnych obszarów programu. Czynności związane z weryfikacją merytoryczną wniosku są dokonywane przez dwóch wyznaczonych pracowników MOPS, którzy nie byli zaangażowani w ocenę formalną wniosku i będą rejestrowane w odpowiednich rubrykach formularza wniosku. Zakończenie i efekt tych czynności zostaną potwierdzone pieczątką, datą i podpisem wyznaczonych pracowników.
2. Wnioski w ramach Modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej.
3. Do oceny merytorycznej przyjmuje się skalę punktową uwidocznioną w poszczególnych formularzach.
4. Uzyskana suma punktów min. 30 i więcej jest podstawą do zakwalifikowania wniosku do bieżącego dofinansowania. Udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę poniżej ustalonego minimalnego progu punktowego, uzależnione będzie od możliwości wynikających z wysokości ostatecznej puli środków otrzymanych z PFRON.
5. Po ocenie merytorycznej wniosek jest przekazywany do Komisji Kwalifikującej do otrzymania dofinansowania.


IV. Podejmowanie decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków PFRON

1. Posiedzenia Komisji Kwalifikującej odbywać się będą w terminie do 14 dni od dnia zakończenia oceny merytorycznej wniosków.
2. Komisja Kwalifikująca dokonuje wyboru wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowane ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” zgodnie z obowiązującymi zasadami, mając na względzie limit przekazanych środków finansowych przez PFRON na realizację poszczególnych obszarów programu oraz uzyskaną punktację przez Wnioskodawców oraz preferencje określone przez PFRON na dany rok.
3. Informacja o rozpatrzeniu wniosku jest przekazywana Wnioskodawcy w formie pisemnej do 14 dni od dnia posiedzenia Komisji.
4. Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w przedmiocie zakwalifikowania lub niezakwalifikowania Wnioskodawcy do dofinansowania nie przysługują środki odwoławcze.

V. Postanowienia końcowe

1. Powyższe Zasady obowiązują od dnia podpisania.
2. Realizator programu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Zasadach. Wszelkie zmiany będą wprowadzane w formie zmiany zarządzenia.
3. Podstawą przekazania dofinansowania lub refundacji kosztów jest zawarcie umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
4. Przy dofinansowaniu nie podlegają zakwalifikowaniu wydatki:
- poniesione przed podpisaniem umowy ( w tym koszty przygotowania wniosku),
- spłaty pożyczek i rat z odsetkami,
- nie związane z przedsięwzięciem,
- nieudokumentowane
- poniesione na przygotowanie wniosku
5. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć - w przypadku Modułu I - kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku - w przypadku Modułu II - kosztów opłaty za naukę (czesne) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego niezależnie od daty ich poniesienia.
6. Wnioskodawca zobowiązany jest powiadomić MOPS w formie pisemnej o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań wynikających z umowy pod rygorem nieważności w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.
7. Wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać fakturę lub rachunek za zakupiony sprzęt lub wykonaną usługę lub inne dowody księgowe, gdy wystawienie faktury VAT nie jest możliwe.
8. Wnioskodawca do rozliczenia przedmiotu umowy zawartej z MOPS zobowiązany jest udokumentować poniesione koszty na realizację zadania, w tym udział własny.
9. Wykorzystanie dofinansowania na inne cele niż określone w umowie, skutkuje zwrotem środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania przez Realizatora na rachunek Wnioskodawcy.

 

WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA!!!

Skontaktuj się z nami

Dział Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej plac Opatrzności Bożej 18
nr tel.: (33) 496 82 53 e-mail: drs_mops@bielsko.biala.pl